Článek o RAS od Alltech Coppens

VÝZNAM FILTRU S POHYBLIVÝM LOŽEM V RAS

Čistý zdroj vody bez kontaminantů nebo patogenů je v RAS nezbytností.

Filtr s pohyblivým ložem je jedním z biofiltrů, jehož primárním cílem je kontrolovat koncentraci neionizovaného amoniaku (NH3) ve vodě, protože je pro ryby velmi toxický.

Bio-média

Bio-elements-in-a-moving-bed-filter.jpg?mtime=20210420142424#asset:11770:blockImageSmFiltr s pohyblivým ložem obsahuje bioprvky, jako jsou kuličky, Hel-x nebo porézní pěna s vysokým specifickým povrchem, na kterém mohou žít nitrifikační bakterie. Filtr obvykle obsahuje kolem 50 % vody a 50 % bioprvků, které se pohybují dmychadly ve spodní části filtru. Tímto způsobem mají bakterie žijící na bioprvcích neustálý přístup ke kyslíku a čpavku. Účinnost biofiltru přímo souvisí s celkovým množstvím bakterií ve filtru. Aby bylo možné mít filtr s kompaktním pohyblivým ložem, je žádoucí mít vysoce specifické, chráněné povrchové filtrační médium, na kterém se mohou nitrifikační bakterie uchytit a růst. Na trhu existují různé typy biomédií, z nichž každé má své vlastní specifikace.

Kromě plochy povrchu filtračního média jsou dalšími důležitými faktory určujícími rychlost, jakou probíhá přeměna amoniaku na dusičnany, koncentrace amoniaku, hladina O2, teplota vody, pH a organické látky ve vodě systému. Je důležité si uvědomit, že před nitrifikací je nutné odstranit co nejvíce organické hmoty, protože jinak negativně interferuje s nitrifikací.Organickou hmotu nejúčiněji odstraníme za pomocí bubnové předfiltrace.https://www.koifarma.cz/bubnove-filtrace/ Organická hmota ve filtru s pohyblivým ložem může udusit nitrifikační bakterie a může dokonce vést k rozvoji heterotrofních bakterií, které rostou mnohem rychleji než nitrifikační bakterie. Tento filtr je opět potřeba denně sledovat a je třeba dbát na to, aby bakterie měly vhodné podmínky pro rozklad amoniaku. Chovatel RAS se musí starat nejen o ryby, ale také o bakterie.

 

IMG_7473_2.jpg?mtime=20210329074631#asset:11619:blockImageSmNeustálý pohyb 

Biofiltr s pohyblivým ložem provádí převážně nitrifikaci, ale také určité provzdušňování a odplyňování. Korálky nebo jiné biologické prvky musí být neustále v pohybu, v každé části filtru! Nesmí se vyvíjet žádné mrtvé oblasti, protože by mohlo docházet k nežádoucímu hromadění organické hmoty a mohly by nastat anaerobní podmínky. Je proto nutné silné provzdušňování. Provzdušňování také udržuje optimální hladinu kyslíku pro bakterie. 

Postava. Příklad biofiltru s pohyblivým lůžkem. Neustálý pohyb všech biofiltračních médií je nezbytný pro optimální nitrifikaci, provzdušňování a odplyňování. Filtr s pohyblivým ložem je obecně umístěn za filtrem s pevným ložem a před odplyňovačem a obohacením kyslíkem, před vodou vracející se do kultivační nádrže.

Část CO2 ve vodě bude odstraněna, stejně jako veškerý plyn N2 produkovaný v důsledku denitrifikace ve
filtru s pevným ložem. V důsledku turbulence do sebe prvky narážejí, což vede k samočištění (není potřeba zpětného proplachu). To také znamená, že nitrifikační bakterie se mohou uchytit pouze na chráněném povrchu bioprvků. Při použití filtrů s pohyblivým ložem je důležité zkontrolovat, že proudem vody do čerpadel nejsou nasávány vzduchové bubliny, protože by to mohlo vést k přesycení dusíkem. Ze 102 % může dojít k onemocnění plynových bublin z přesycení dusíkem a tomu je samozřejmě třeba předcházet. V zásadě odplyňovač odstraní přebytečný dusík, ale je lepší být v bezpečí, než litovat.

 

Nitrification-CS.jpg?mtime=20210423112255#asset:11783:blockImageSmNitrifikace (aerobní proces) 

Amoniak je přeměněn na dusičnany (NO3-) ve dvou krocích dvěma skupinami nitrifikačních bakterií. Za prvé, amoniak je oxidován na dusitany (NO2-) několika bakteriálními druhy, z nichž nejběžnějším rodem je Nitrosomonas. Za druhé, dusitan – který je také toxický pro ryby, ale ne tolik jako amoniak (NH3) – je pak dále oxidován několika skupinami bakterií, z nichž nejznámější je Nitrobacter. Tato konečná oxidace produkuje dusičnany. Dusičnany se budou hromadit, ale nejsou pro ryby vysoce toxické, i když ve vysokých hladinách mohou snížit příjem krmiva. Dusičnany je proto nutné kontrolovat každodenní nebo průběžnou výměnou staré vody nebo denitrifikací v jiném biofiltru. Bakterie potřebují k nitrifikaci dostatek kyslíku.

Denitrifikace-CS.jpg?mtime=20210423101748#asset:11781:blockImageSmDenitrifikace (anoxický proces)

Denitrifikace je rozklad dusičnanů na plynný molekulární dusík (N2). Denitrifikační proces může provádět mnoho bakteriálních druhů. Většina denitrifikátorů jsou heterotrofní bakterie žijící v anoxických nebo na kyslík chudých podmínkách. Během tohoto procesu poskytuje dusičnan molekulu kyslíku a organická hmota se používá jako zdroj uhlíku, čímž se také produkuje CO. Třetím procesem v biofiltrech je organické štěpení heterotrofními bakteriemi. Jedná se o aerobní proces. V chovu pstruhů se často používá kombinace dvou biofiltrů: filtr s pevným ložem a filtr s pohyblivým ložem. 

Navrženo tak, aby splňovalo specifická
výkonnostní kritéria

Pro návrh biologického filtru je nezbytné vypočítat očekávanou denní celkovou zátěž amoniakem a povrchovou plochu biomédia potřebnou ke zvládnutí této zátěže při teplotě vody na farmě. Pro správné dimenzování jsou důležité informace týkající se produkce čpavku na kg krmiva a mohou se lišit v závislosti na typu použitého krmiva. Mezi faktory ovlivňující způsob, jakým pstruzi využívají krmivo, patří teplota vody, složení krmiva, hladina krmiva, stravitelnost krmiva a využití krmiva.

Vyžádejte si průvodce RAS nyní!